Spoločnosť Uber a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) sa rozhodli spojiť svoje sily a odštartovať vzájomnú spoluprácu.

Tú zahájili podpísaním memoranda o spolupráci. Oficiálne partnerstvo zabezpečí úzku spoluprácu medzi technologickými expertmi Uber, výskumníkmi a študentmi STU. Cieľom takéhoto partnerstva je priame zapojenie odborníkov z akademického prostredia do vývoja inovácií a tiež príležitosť preskúmať rôzne inovácie a technologické fenomény v praxi.

V súvislosti s memorandom Uber a STU otvorili konverzáciu na témy budúcnosti chytrých miest (smart cities) a mestskej mobility, rastúceho globálneho dopytu po službách zdieľanej dopravy a ich významu a prínosu pre mestá a širšie komunity obyvateľov. Zdôraznili aj dôležitosť výmeny poznatkov medzi akademickým sektorom a poprednými technologickými spoločnosťami a vyjadrili podporu technicky orientovaným študijným odborom, ktoré sú dôležité pre konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.

Ďalšími krokmi v rámci spolupráce bude definovanie konkrétnych projektov, na ktorých sa budú vzájomne podieľať. Tie by podľa predstaviteľov oboch strán mali viesť napríklad k možnosti analyzovať úspech fenoménu tzv. on-demand služieb, peer to peer prepravných služieb a ich vplyvu na každodenný život a spoločnosť.

Medzi prvé spoločné kroky bude patriť súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, ktorú STU a Uber vyhlásia v najbližšom čase a bude určená pre študentov – autorov najlepšej diplomovej práce na témy ako napríklad mestská mobilita, alebo chytré (smart) mestá v súvislosti s využívaním a rozvojom technológií. Traja autori najlepších prác získajú finančnú odmenu vo výške 1000 EUR a príležitosť nahliadnuť do zákulisia Uber v jeho česko-slovenskom sídle v Prahe.

V spoločnosti Uber nám veľmi záleží na rozvoji technologického sektora a na tom, aby skúsených odborníkov v tejto oblasti pribúdalo. Spolupráca ako je táto si kladie za cieľ zvýšiť záujem akademikov o výskum a inovácie technológií. Vieme, že Slovensko je vďaka svojej kultúre v oblasti startupov a otvorenosti voči inováciám na dobrej ceste zaradiť sa medzi technologicky najvyspelejšie európske krajiny. Odborníci, ktorí majú danosť tieto hranice neustále posúvať pochádzajú často z akademického prostredia a pre Uber bude cťou im na tejto ceste asistovať,“ povedal Tomáš Peťovský, generálny riaditeľ Uber pre Slovensko a Českú republiku.

Uber vnímame ako progresívnu spoločnosť využívajúce najnovšie technológie. Teší nás, že sa stávame partnermi vo výskume a vývoji. Slovenská technická univerzita zapája študentov do výskumu pre prax už počas ich štúdia a spolupráca s Uberom sľubuje ďalšie atraktívne a inovatívne témy,” povedal prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU. Naša spolupráca rozširuje priestor pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú niečo v živote dokázať a zlepšovať svet okolo nás. Takým patrí budúcnosť zvlášť ak majú dobré technické vzdelanie a praktickú skúsenosť z projektov, aké podporuje spoločnosť Uber. Veríme, že aj táto spolupráca pomôže zvyšovať záujem o štúdium technických odborov,“ dodal R. Redhammer.

Memorandum o spolupráci medzi Uber a STU v Bratislave pokrýva tieto konkrétne oblasti:

  •  Identifikovať, analyzovať a rozvíjať príležitosti pre spoluprácu predovšetkým v oblastiach ako študentské stáže a výmenné programy, spoločné výskumné projekty v oblasti mestskej mobility a smart cities a podobne.
  •    Vymieňať si názory na najlepšie trhové a regulačné príklady dobrej praxe týkajúce sa mestskej mobility, smart cities, zdieľanej ekonomiky či peer-to-peer dopravných služieb a zahrnúť do tejto diskusie všetky relevantné subjekty.
  •  Udržiavať pravidelný kontakt a vzájomne sa informovať o nových relevantných udalostiach, ktoré môžu tvoriť základ spoločných aktivít.
Značky:

Nechajte nám správu