Vďaka smart technológiám sa zníži počet výpadkov elektriny a zároveň zrýchli vyhľadanie miesta poruchy.

V obci Chocholná Velčice (Vila Sokolka) sme sa boli pozrieť na to, ako západoslovenská distribučná zmodernizovala jedno z najporuchovejších vedení v tejto oblasti, ktoré iba v tomto roku vykazovalo 32 porúch. Každý výpadok elektrickej energie (porucha) mohol naraz ovplyvniť až 2500 odberateľov, čo nie je málo. Táto stavba je realizovaná v rámci medzinárodného projektu inteligentnej sústavy – ACON Smart Grids.

O projekte ACON Smart Grids a detailoch modernizácie v tejto oblasti nám viac povedali: Tomáš Turek – predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD, Marián Rusko – člen predstavenstva ZSE a Tomáš Šípoš – vedúci úseku regulácie ZSD. Spoločnosť Západoslovenská distribučná investovala vyše 840 000 EUR do modernizácie jedného z najporuchovejších vedení, ktoré zabezpečovalo distribúciu elektrickej energie do Trenčína a priľahlých obcí. Digitalizáciou takmer 8 km úseku vedenia v oblasti Trenčín-Drietoma a jeho umiestnením do zeme sa zabezpečí nižšia poruchovosť, nakoľko takéto vedenie nie je citlivé na poveternostné vplyvy, ako sú vietor, sneh, námraza alebo búrky, ktoré sú hlavným zdrojom porúch v tejto oblasti.

„CIELE PROJEKTU – Projekt ACON Inteligentné siete sa sústreďuje na dôležité aspekty rozvoja inteligentných sietí. Vďaka inteligentným technológiám sa doplnia nové komunikačné prvky a tiež aj inteligentné riadenie zaťaženia automatickými algoritmami, čo zvýši informovanosť, zaistí lepšie prepojenie a v budúcnosti možnosť využívať distribučné sústavy na širšie nasadenie obnoviteľných zdrojov, ako aj prístup k digitálnej infraštruktúre a jej využitie.“

Vedenie káblov v zemi má pozitívny vplyv aj na environmentálny aspekt, nakoľko nie je nutné zabezpečiť ochranné pásmo v rádoch desiatok metrov (výrub stromov v okolí vedenia a pod.), ktoré elektrické vedenie vzduchom vyžaduje. Elektrické vedenie v zemi je bezpečnejšie, menej poruchové a nutné ochranné pásmo je iba 1 až 2 metre. Súčasťou rozsiahlej investície je aj výstavba troch nových inteligentných trafostaníc, ktoré (okrem iného) zlepšia informovanosť o poruchách a súčasne poskytnú okamžitý prehľad o zaťažení siete. Tieto dáta sú veľmi dôležité kvôli rýchlemu odhaleniu príčiny poruchy, jej identifikácie a presnej lokalizácie – v ktorom mieste porucha vznikla. Vďaka týmto údajom sa zníži čas opravy prípadnej poruchy až na polovicu, čo je pri výpadku elektrického prúdu veľmi dôležité.

Západoslovenská distribučná (ZSD) realizuje túto stavbu v rámci medzinárodného projektu inteligentnej sústavy – ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností (ZSD a E.ON Distribuce) v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu EÚ a zároveň dostal historicky najvyšší grant vo výške 91,2 milióna EUR. Zároveň ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktorý umožní nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky.

„Jedným z hlavných cieľov projektu ACON je prepájanie sústav medzi Slovenskou a Českou republikou, preto zahŕňa primárne cezhraničné oblasti. Navyše modernizované VN vedenie v oblasti Trenčín-Drietoma patrilo dlhodobo medzi najporuchovejšie v našej distribučnej oblasti, pričom jedna porucha mohla naraz ovplyvniť až 2500 odberateľov. Doteraz si identifikácia a oprava porúch vyžiadala výjazdy montérov do ťažkého a nedostupného terénu, avšak zavedením inteligentných prvkov do siete a vyvedením informácií z nich do riadiaceho centra cez optické trasy, vybudované v rámci tejto investície, sa výrazne zníži počet výpadkov elektriny a zároveň zrýchli vyhľadanie miesta poruchy,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.“

Modernizáciou elektrického vedenia sa dosiahne rádovo nižšia poruchovosť, pretože takéto vedenie nie je citlivé na počasie, ktoré je hlavnou príčinou porúch v dotknutej oblasti. Rovnako dôležitý je aj environmentálny aspekt, nakoľko vedenie prechádza cez chránené krajinné oblasti Malé a Biele Karpaty. Umiestnením vedenia do zeme sa zmenší jeho ochranné pásmo, čím sa zníži zásah do porastov a zároveň sa eliminuje vplyv na avifaunu – už nebude dochádzať ku kontaktom vtákov so vzdušným vedením a elektrickými stĺpmi.

Existujúce stĺpové/stožiarové trafostanice sú štandardne prevádzkované bez záchytných nádrží, ktoré slúžia na zachytenie uniknutého oleja pri havarijných situáciách. Zo zákona má ZSD povinnosť montovať tieto záchytné nádrže len v presne definovaných oblastiach – predovšetkým pri zdrojoch pitnej vody. V rámci rekonštrukcie spoločnosť ZSD zrealizovala prekládku stožiarových trafostaníc do kiosku, ktorý takúto záchytnú nádrž už obsahuje. Toto opatrenie sa bude realizovať pri všetkých stavbách v rámci projektu ACON, a to bez ohľadu na to, či je oblasť definovaná ako chránená.

„Projekt ACON sa sústreďuje na nasadzovanie prvkov inteligentných sietí do distribučných sústav. Vďaka tzv. smart technológiám budú do vybraných lokalít nasadené nové komunikačné prvky a inteligentné riadenie zaťaženia, čo v budúcnosti okrem iného zaistí podporu pripájania obnoviteľných zdrojov.“

Možnosť spolufinancovať rozvoj distribučnej sústavy zo zdrojov EÚ predstavuje príležitosť ako výrazným spôsobom prispieť k digitalizácii našej distribučnej sústavy a ponúknuť nové technologické riešenia jej užívateľom. Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 miliónov eur, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 miliónov eur, t.j. 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú približne 50 %. Projekt by mal byť ukončený – kompletne zhotovený v roku 2024.

Projekty spoločného záujmu predstavujú kľúčové cezhraničné energetické infraštruktúrne projekty EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného európskeho energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie.

Zdroj informácií: Vlastné, Tlačová správa ZSD

Prečítajte si aj:

ZSE ponúka službu Virtuálna batéria

Značky:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE

Nechajte nám správu